top of page

Stadgar för amatörteaterföreningen Teaterskeppet i Västervik

 

Antagna på årsmöte den 10 febr. 1988 (tillägg till § 8 antaget på årsmöte 3 mars 1997).
 

§ 1 SYFTE

TEATERSKEPPET är en ideell förening i Västerviks kommun, anslu­ten till Amatörteaterns Riksförbund. Föreningen har till syfte att bedriva amatörteaterverksamhet och skall genom sina aktiviteter verka för att amatörteatern förankras i samhället, verka för konst­närlig yttrandefrihet och söka motverka kommersialiserad kultur. TEATERSKEPPET vill arbeta för en bred teaterverksamhet och sam­verka med andra kulturformer.
 

§ 2 MEDLEMMAR

Till medlem i föreningen kan antagas var och en som instämmer i föreningens syfte. Medlemskap beviljas av styrelsen.
 

§ 3 MEDLEMSAVGIFTER

Medlemmar erlägger en årlig avgift som fastställs av årsmötet för ett år i taget.
 

§ 4 ÅRSMÖTET

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det skall hållas senast tre månader, efter räkenskapsårets slut. Kallelse till års­möte skall tillsammans med föredragningslista skriftligen till­ställas samtliga medlemmar senast fjorton dagar före årsmötet.

Varje närvarande medlem som betalt sin årsavgift äger vid even­tuell omröstning en röst. Omröstningen sker öppet såvida inte sluten omröstning begärts. Alla frågor utom de i stadgarna speci­ellt angivna, avgörs, med enkel majoritet. Vid lika röstetal har års­mötets ordförande utslagsröst utom vid val då vid lika röstetal för kandidater, lottning skall ske.

Vid årsmötet får inga andra ärenden än de som förekommer i den utsända föredragningslistan behandlas om inte årsmötet med minst 2/3 majoritet beslutar annorlunda.
 

§ 5 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET

Varje medlem äger rätt att ställa förslag till årsmötet. Sådant förslag skall för att kunna behandlas ha kommit in till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.
 

§ 6 FÖRENINGSMÖTEN

Föreningsmöten – utöver årsmötet – hålls i den utsträckning verk­samheten kräver. Vid sådant möte får inte beslut fattas i ärenden som enligt stadgarna skall behandlas på årsmöte.
 

§ 7 EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte skall sammankallas om ordinarie årsmöte så beslu­tar, om minst 2/3 av medlemmarna begär det eller då styrelsen finner det nödvändigt. Kallelsen skall ske på samma sätt som till ordinarie årsmöte och endast de ärenden som angivits i kallelsen får behandlas.
 

§ 8 STYRELSEN

Årsmötet utser föreningens styrelse som skall bestå av minst tre ledamöter. Årsmötet beslutar om styrelsens storlek och mandat­period. I styrelsen bör så långt det är möjligt ingå en person från varje fast arbetsgrupp i föreningen. Tillfälliga projektgrupper och produktionsgrupper skall ha möjlighet att adjungera en representant till styrelsemötena. I styrelsen ingår en representant utsedd av Västerviks Teaterförening.

Föreningens verksamhet leds av styrelsen som är beslutsmässig när mer än halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Det an­kommer på styrelsen att mellan årsmötena ansvara för verksam­heten i enlighet med de riktlinjer årsmötet dragit upp.

På styrelsens sammanträden har alla medlemmar närvarorätt.
 

§9 ARBETSPLAN OCH BUDGET

För varje verksamhetsperiod skall arbetsplan och budget finnas. Förslag upprättas av styrelsen och föreläggs årsmötet för godkännande.
 

§ 10 EKONOMISK FÖRVALTNING OCH REVISION

Räkenskapsåret omfattar 12 månader (1/1-31/12). Kassören upp­rättar för varje räkenskapsår bokslut och ekonomisk berättelse. Berättelse, och bokslut överlämnas till revisorerna tillsammans med redovisningshandlingar (verifikationer etc.) senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna skall följa föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning samt förelägga årsmötet revisionsberät­telse med förslag rörande bokslut och ansvarsfrihet.

Föreningens firma tecknas av kassör och ordförande var för sig.
 

§ 11 STÖDVERKSAMHET

Formerna för stödverksamhet till TEATERSKEPPET beslutas på års­möte. Stödpersoner har rätt att delta i föreningens kursutbud, köpa förtursbiljetter, verka som biljettombud mm. Stödpersoner är inte medlemmar i föreningen.
 

§ 12 STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar krävs beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varann följande årsmöten varav det ena skall vara ordi­narie årsmöte. Minst fjorton dagar skall förflyta mellan dessa två årsmöten. Stadgeändring skall för att vara gällande godkännas av förbundsstyrelsen.
 

§ 13 UPPLÖSNING

För upplösning av föreningen krävs beslut med minst; 3/4 majoritet vid två på varann följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Minst fjorton dagar skall förflyta mellan dessa årsmöten. Förslag skall ha väckts minst tre veckor före det första av de två årsmöten som nämnts ovan.

Vid upplösning skall samtidigt beslut fattas om disposition av föreningens tillgångar. Likalydande beslut måste fattas vid båda beslutstillfällena. Förslag om disposition av tillgångarna skall väckas på samma sätt som sagts om förslag om upplösning.

bottom of page