top of page

Verksamhetsberättelse 2023

MEDLEMMARNA OCH FÖRENINGSDEMOKRATIN

 

Årsmöte och verksamhetsplanering

Årsmötet hölls den 19 febr 2023 i nya teaterlokalen Järnet med 15 deltagare.

 

Valen vid årsmötet

Styrelse

Ordförande                 Gunvor Ohlsén                23 ordförande

Övriga ledamöter      Marianne Carse          22-23 sekreterare o kassör efter Ann

                                    Sven Högström           22-23 vice ordf.

                                    Ann Chrysong             22-23 kassör Avgick 3 juli 23

        Robin Maltén              23-24  

                                    Lisen Brickarp             23-24 vice sekr.

                                    Anders Hjort               23-24

 

Ersättare i styrelsen    Fredrik Ejeryd                 23

                                     Beatrice J-Johansson    23

                                     Christer Warfvinge         23

                                     Benny Lärking                23

                                    Jörgen Lundgren            23

 

Revisorer

Ordinarie                    EvaLis Mattsson              23

                                    Lars Övling                      23

 

Ersättare                     Nina Bengtsson              23

 

Valberedning

Sammankallande        Britt-Marie Widén          23

                                      Willy Säfström                23

                                      Vakant                             23

 

Medlemskap i andra organisationer

Teaterskeppet är medlem i Amatörteaterns Riksförbund

Ombud till ATR Smålandsdistrikt och ATR-riks utses av styrelsen .

 

Teaterskeppet är även medlem i Norra Kalmar läns Föreningsarkiv.

Ombud utses av styrelsen

MEDLEMSREKRYTERING

Under året har arbetet att aktivera gamla och nya medlemmar och intresserade haft fortsatt prioritet. Arbetet har givit bra resultat då vi fått kontakt med många nya intresserade, flera nya produktioner kommit igång och det fleråriga utvecklingsprojektet Teater Till Tusen har startat.

 

Medlemstal

Medlemstalet har minskat med 5 medlemmar till 81medlemmar i 66 familjer.

Styrelsen har beslutat att bjuda ungdomarna i Teatergruppen Gott & Blandat på medlemsavgiften. De spelade vår pjäs ”Spelet om Västervik” under sommaren.

 

Medlemsavgift

Medlemsavgiften har varit 300 kr per familj, 150 kr för enskild medlem samt 60 kr för ungdomar upp till och med 25 år. Årsmötet beslutade att höja avgifterna 2024.

 

GDPR Vi att arbeta enligt det dokument styrelsen fastställde i dec. 2018 om hur vi använder persondata samt vår policy vid fotografering och filmning.

 

 

 

MEDLEMSAKTIVITETER OCH FÖRMÅNER

 

Medlemsmöten

Årsmöte se ovan

Inga mer protokollförda medlemsmöten har genomförts under året

 

Medlemsträffar (i Teater Järnet)

28 maj Föreställning Cafékoppen med Teater Fab samt verksamhetsinformation

24 sept Höstupptakt med start av Teater Till Tusen-projektet samt filmvisning. 

 

Medlemsinformation

Medlemstidningen Loggen har givets ut 11 gång under året. Dessutom har mejlutskick gjorts några gånger till medlemmarna.

 

Under året har styrelsen påbörjat ett arbete att utveckla hemsidan till en bra informationskälla, inte bra för allmänheten, utan speciellt med tanke på medlemmarna och övriga aktiva.

 

Medlemsförmåner

Vid de flesta föreställningarna mm har medlemmarna rabatterat pris liksom vid lån av kostym eller annan utrustning. En del utbildningar mm är bara öppna för medlemmar.

STYRELSENS ARBETE OCH OMVÄRLDSKONTAKTERNA

Styrelsen har genomfört 13 st protokollförda möten, alla som fysiska möten.

 

Utöver den löpande överblicken, planeringen, ledningen och uppföljningen av

verksamheten och av föreningens ekonomi, har mycket kraft lagts på att fortsätta

arbetet att utveckla arbetsformerna och rekrytera många nya aktiva i verksamheten.

Vi har även ökat omvärldskontakterna både för verksamhetssamverkan och nya

finansieringar.

 

Ett mer genomgripande arbete att förstärka medlemsdemokratin, föreningens

arbetsformer och det grundläggande stödet för det konstnärliga arbetet har

påbörjats parallellt med nystartsprojekten - nedan.

 

 

Nystartsprojekt med medlemsutbildningar och nyrekrytering 21-22…

Med start 2021 har vi arbetat aktivt med att förstärka vår organisation med förnyad verksamhet och aktivering av många ny medlemmar och deltagare. Under 22 genomfördes en teaterupptakt och en skådespelarträning. Flera nya produktioner startades och några äldre gick i repris. I nov stod vi som värd för utbildningshelgen ATR Forum.

 

Detta ”nystartsarbete” försökte vi utveckla under hösten 22, då vi formulerade ett större flerårigt projekt – ”Flaskhalsprojektet”. För detta sökte vi ett bidrag kallat ”Kulturens kapillärer” från organisationen Ideell kulturallians som ATR är medlem i. Mycket Postkod-pengar delades ut den vägen men vi fick avslag på vår ansökan.

 

…blev 23-25 Teater Till Tusen

Istället tog vi upp kontakten med Sparbanksstiftelsen Tjustbygden. Projektet fick nu titeln ”Teater Till Tusen” och är planerat att pågå i 2-3 år – till sommaren/hösten 2025. TTT är i grunden ett omfattande arbete att utbilda nya ledare – framför allt ledare för teatergrupper och nya regissörer men en hel del andra utbildningar kommer också att erbjudas. Tanken är vidare att ledarna som går utbildningen ska ”sätta upp” egna föreställningar, där många andra medlemmar och nya intresserade kan medverka. Mot slutet av projektet planeras en teaterfestival där pjäserna spelas upp. Stiftelsen har beviljat Teaterskeppet ett större bidrag för detta projekt.

 

Mottot för projektet är

Smaka på Teater! Lära om teater! Skapa en teater!

 

Under hösten 23 genomfördes en höstupptakt den 24 sept. och därefter har 3 st ”Pröva på teater”-träffar genomförts 22 okt, 26 nov. och 17 dec. Träffarna har haft ett 25-tal deltagare varav ca 10-12 är nya i vår verksamhet. Vi har dessutom kontakt med ytterligare 5 – 10 nya intresserade. Vi har även rekryterat till en barnteatergrupp som startar i jan 24.

TTT leds av en projektgrupp – se funktionärslistan. Bisse J Johansson är pedagogiskt huvudansvarig. Genom vårt samarbete med Kulturskolan kan hon använda en del av

sin dramapedagogtjänst för arbetet i projektet och därmed står kulturskolan för en del av finansieringen av projektet.

 

 

STYRELSENS ARBETSDELNING

Övriga funktionärer som styrelsen utsett i föreningens arbete

Teater Till Tusen – projektgrupp

Bisse J Johansson, Lisen Brickarp, Lars Övling, Sven Högström, Karolin Gunnarsson, Marianne Carse, Robin Maltén

 

Lokalutvecklingsgrupp och ansvariga på Järnet

Lisen Brickarp, Annelie Karlsson, Willy Säfström, Fredrik Ejeryd, Owe Habourn och Anders Hjort.

 

Ansvarig kostymförråd och kostymuthyrning

Ann Chrysong

Ansvarig Lucerna- o Hyvlarenförråd samt materialuthyrning 

Anders Hjort

 

Webbadministratör: Jörgen Lundgren o Nina Bengtsson

Facebookansvariga: Bisse J Johansson o Karolin Gunnarsson

Mail ”teaterskeppet@gmail.com”: Jörgen Lundgren o Anders Hjort

 

Medlemsfrågor: Anders Hjort

Medlemsregistrering: Anders Hjort

Studieadministration Anders Hjort

Sponsorskontakter Anders Hjort

 

MEDLEMSKAP OCH REPRESENTATION

Teaterskeppet är medlem i följande organisationer

 

Amatörteaterns Riksförbund (ATR-riks)

Enl. stadgarna ska vi alltid vara medlem i ATR. Bl.a ger det oss rabatter för uppföranderätter och till diverse kurser samt öppnar för kontakter med många andra amatörteaterföreningar.

ATR-riks har kongress/årsmöte vartannat år. Nästa kongress är 2024.

Vi har inte deltagit på den årliga verksamhetskonferensen eller andra riks-arrangemang men haft deltagare på seniorteaterkursen.

 

ATR Småland – ATR:s distrikt för Småland/Öland

Smålandsfestivalen 2023 genomfördes i Jönköping 21 – 23 april. Under festivalen genomfördes distriktets årsmöte. Där deltog Bisse JJ och Anders H

Anders omvaldes som valberedare och revisorsersättare.

 

Norra Kalmar läns Föreningsarkiv

Som medlem i arkivföreningen abonnerar vi på 1 hyllmeter i arkivet, som finns i fd. butiken på Norra Vägen/Långrevsgatan.

Vid N Kalmar läns Föreningsarkivs årsmöte deltog Lisen B.

VERKSAMHETSSAMVERKAN MED NÄRSTÅENDE ORGANISATIONER

 

Västerviks Riksteaterförening

TS och RTF samarbetar kring både marknadsföring och genomförandet av olika föreställningar. Jörgen Lundgren har varit vår representant i deras styrelse och Marianne Carse är Riksteaterns representant i vår styrelse.

 

RTF har förlagt gästföreställningarna, ”Fallfrukt” 21 april och ”Är det hett här” 7 nov

i vår Teater Järnet.

 

Marknadsföringskursen i nov arrangerades med tanke på båda föreningarnas behov av mer kunskap i bl.a. digital marknadsföring.

 

Kommunens kulturskola

Samarbetet med Kulturskolan har utvecklats lite under året. Under våren har ett antal timmar per vecka, av skolans dramapedagogtjänst, arbetat med instuderingen av sommarteatern. Hälften, av den avsatta tiden, har vi köpt och resten har Kulturskolan bekostat. Under hösten har motsvarande överenskommelse gjort för arbetet som ledare för Teater Till Tusen-projektet. Under 2024 planerar vi att fortsätta på samma sätt men då med mer timmar per vecka. Dramapedagogen har varit och är Bisse J Johansson.

 

En av teatergrupperna på Kulturskolan, Tg Gott och Blandat, har under våren instuderat gycklarspelet ”Spelet om Västervik” som de spelade upp som förakt till vårt sommarspel vid Hotell Fängelset. De har använt vår teaterkärra mm utrustning och vi får låna utrustning av kulturskolan bl.a. scenpodier.

 

Kulturenhetens informationsträffar

Kultursoffan genomfördes 8 juni med Gunvor O och Christer W som deltagare från Teaterskeppet

 

 

SAMARBETEN KRING BIDRAG OCH SPONSRING

 

Vi tackar för det samarbeten, stöd och utbyte vi haft med:

Studieförbundet Studiefrämjandet - hyrda lokalen på Järnet och studiecirkelstöd

för 7 studiecirklar och arrangemangsstöd för 25 föreställningar som rapporterats via Sfr.

 

Sparbanksstiftelsen Tjustbygden - ekonomiskt stöd till Teater Till Tusen-projektet

Kulturenheten Västerviks kommun - ekonomiskt lokalstöd och KUBIK-bidrag till sommarteatern

Bostadsbolaget - större sponsring

Materialmännen, Nordsjö Möller färg,

Herberts guld, Västerviks Skräddare

och Skomakeri - sponsring i form av reducerade priser

Danzvett, Järnet AB - grannsamverkan

 

 

KOMPETENSUTVECKLING för deltagare, förening och verksamhet

Kompetensutveckling, i olika former, är viktigt både för nya aktivas utveckling och när vi arbetar med att förbättra föreningen och verksamheten.

 

Produktions- och instuderingsarbetet för de två stora produktionerna har haft en tydlig profilering att vara en lärprocess och har arrangerats i form av studiecirklar.

 

Korta kurser vi har organiserat är:

- 5 nov en Marknadsföringsutbildning under ledning av Emelie Lund från Byteatern. 13 deltagare från TS och Riksteaterföreningen.

- 3 st Pröva på teater-träffar (okt – dec) med totalt ca 20 deltagare. Ledare var Bisse JJ och Lasse Övling.

 

Medlemmar har dessutom deltagit på följande korta kurser

- Digital utb 9 maj om ATR:s förlag, uppföranderätter och manusbiblioteket. 2 delt.

- Seniorteaterforum i Hallunda. Arrangerat av ATR-riks. 2 deltagare.

 

Det stora projektet Teater Till Tusen, som startade under hösten, är framför allt inriktad på ledarutveckling som ska bidra att utveckla vår teaterverksamhet.

 

 

ALLMÄNNA VERKSAMHETSSTÖDJANDE INSATSER

 

EKONOMIN och EKONOMIHANTERING

Föreningens ekonomi är fortsatt ansträngd men bufferten, i form av eget kapital, har ökat något under året. De fasta löpande utgifterna är betydligt större än motsvarande inkomster. Basverksamheten med styrelsearbetet, lokalförsörjning, grundläggande administration, försäkring, information till medlemmarna och stadgeenliga aktiviteter kostar ca. 170 000 kronor medan de ”säkerställda” inkomsterna från medlemsavgifter, kommunala lokalbidraget, viss materialuthyrning samt ”fast” sponsring till föreningen bara täcker runt hälften av detta belopp. Detta underskott bör täckas upp med överskott i varje års verksamhet.

 

Ska också noteras att hyresvärdarna varslat om att de vill höja hyrorna samtidigt som kommunen utreder att sänka hyresbidraget.

 

Under 2023 var de bokförda utgifterna ca 316 000 kronor och inkomsterna ca 362 000 kronor. Således med ett överskott på ca 46 000 kronor. Det är framför allt pjäserna Grevens Testamente och Den Gyllene Lärkan som bidragit med kraftiga överskott.

På bank fanns vid årsslutet 88 614,89 kronor och värdet av bokförda inventarier är

6 848 kronor

EXTERN INFORMATION OCH MEDIAKONTAKTER

Vi är fortsatt ganska ”osynliga” i media och på stan men har i och med marknadsföringen av sommarpjäsen och starten av TTT-projektet både ökat affischering och annonsering. Har fortfarande svårt att få uppmärksamhet i medias nyhetsflöde.

 

INFORMATION OCH MARKNADSFÖRINGSRESURSER

Hemsidan – www.teaterskeppet.nu – har använts i mindre omfattning men vi har påbörjat en större uppdatering och förnyelse av innehållet. Hemsidan ska, samtidigt som den är intresseväckande och informativ för allmänheten vara en bra ”uppslagsbok” för medlemmar uppdateras vid behov och kommer for

 

Den öppna facebooksidan – ”Teaterskeppet i Västervik” - har uppdaterats sporadiskt och innehåller både evenemang och aktuell info. Ett instagram har öppnats.

 

Vi håller på att skapa rutiner för vår affischering, i stan och i kringliggande orter, och för annonsering i lokalpressen.

 

LOKALER

Den nyinrättade lokalgruppen sköter och underhåller lokalerna och vår utrustning. De har arbetspass i stort sett varje vecka sedan starten sommaren 23.

 

Nya teatern i Järnet som vi hyr av Studiefrämjandet (Andrahandsuthyrning)

Teatersalongen döpte vi, vid årsmötet, till Teater Järnet. Lokalerna har använts till 3 – 5 aktiviteter per vecka.

 

Utrustningsförråden Midgård, Lucerna och Hyvlaren

Vi hyr fd tvättstuga på Midgård av Bostadsbolaget, en mindre uppställningsplats i Hyvlaren av Tjustfastigheter och vårt stora utrustningsförråd på Lucerna av Krantjänst AB.

 

Förråden är som tidigare fyllda med en massa spännande utrustning.

En mer genomgripande inventering har påbörjats. Det finns t.ex. mellan 1500 och 2000 persedlar i kostymförrådet.

 

Mejeriet

I vår samverkan med kulturskolan (och som ursprungliga initiativtagare till ungdoms- och kulturhuset Mejeriet) har vi fortsatt möjlighet att, i mindre omfattning, nyttja lokaler i Mejeriet.

 

 

UTHYRNING av kostym och utrustning

På hemsidan har vi reklam för uthyrningen och hänvisning till Ann och Anders som administrerar detta. Vi hyr ut billigt men har i alla fall dragit in någon tusenlapp.

Då och då får vi utrustning som gåvor. Det handlar oftast om kostym eller material till inredningen av vår lokal. Under 2023 har vi hämtat ett större antal strålkastare som bytts ut på Bryggaren.

ADMINISTRATION OCH DOKUMENTATION

De administrativa rutinerna är inte särskilt genomarbetade. Kontors- och arkiverings-funktionerna behöver förstärkas.

Christer Warfvinge har arbetat med inventering av Teaterskeppets historia och att säkerställa arkiveringen. Kanske kan det bli en skrift till 40-årsjubeleumet.

 

DEN PUBLIKA VERKSAMHETEN 2023

 

GENOMFÖRD VERKSAMHET

Grevens testamente - en mordgåta

Mordgåtan - som spelas upp under en trerätters middag – togs upp igen av nästan samma ensemble som spelade på Gränsö våren 22.

 

Nu blev det föreställningar den 4 febr samt 4, 17 och 18 mars på Söderköpings Brunn samt den 24, 25 och 31 mars och 1 april på Vimmerby Stadshotell. 187 gäster i Söderköping och 194 i Vimmerby. Bisse J Johansson regisserade, producent var Sven Högström och scenograf Anders Hjort. 9 aktörer. I Vimmerby medverkade även Västerviks salongsorkester vid en av föreställningarna

 

 

T Fab spelade Cafékoppen på Smålandsfestivalen

T Fab – som organisatoriskt är en kulturskolegrupp – har arbetat i vår teaterlokal nästa utan uppehåll under året. Efter pjäsen ”Hisscen 2.0” har de arbetat med en uppföljare som gruppen skapat själv. ”Café Koppen” heter pjäsen och den spelades upp på året Smålandsfestival den 21 - 23 april i Jönköping med Vulcanteatern som värdar. Föreställningen var deras premiär. Bisse J Johansson leder gruppen, som en del av sin tjänst på Kulturskolan. Efter festivalen spelade T Fab pjäsen den 28 maj vid en medlemsträff i Teater Järnet.

 

Sommarlustspelet Den Gyllene Lärkan

Årets största produktion var uppförandet av Gideon Wahlbergs ”Den Gyllene Lärkan”.

Planeringen började hösten 22 och instuderingen pågick under våren 23 med Bisse JJ som regissör (- en del av vårt samarbete med kulturskolan). Karolin Gunnarsson och Håkan Ohlsson hjälpte till med regin. 14 medverkande. Spelplatsen var gamla rastgården vid Hotell Fängelset. Saga Melbacke Rosén ritade scenbilden och Anders H var scenograf med en byggrupp på 6 personer till hjälp. Producent var Anders H och ytterligare ett 15-tal medlemmar hjälpte till i förarbetet och att ta emot publiken. 8 föreställningar spelades mellan den 18 – 27 juni med 595 åskådare. Produktionen gav ett bra ekonomiskt överskott till föreningen. Från kommunen fick vi ett produktions-bidrag på 15 000 kr.

Tg Gott och Blandat spelade Spelet om Västervik

Liksom 22 hade vi ett produktionssamarbete med Kulturskolan. Det var Teatergruppen Gott och Blandat, förstärkt med en aktör ur T Fab, som spelade ”Spelet om Västervik”. Gycklarspelet om Västerviks historia som Teaterskeppet skrivit, efter ett orginalmanus från Drakteatern, och som Teaterskeppet framfört första gången för 20 år sedan.

Även denna grupp leddes av Bisse JJ inom ramen för sin pedagogtjänst på Kulturskolan men från skolavslutningen tog vi i Teaterskeppet helt över ansvaret för produktionen.

Pjäsen framfördes 9 gånger mellan den 18 – 29 juni. Premiären på Båtsmansgränd och övriga föreställningar vid Hotell Fängelset, timmen innan Den Gyllene Lärkan spelades upp. Öppna föreställningar utan entréavgift. Vi fick dock ett produktionsbidrag KUBIK på 14 000 kr från kommunen. Föreställningarna hade över 400 åskådare

 

Mysteriet med den försvunna presenten

”Spökvandringen” för förskolebarn genomfördes 3 och 4 nov i Teater Järnet. För barn 3-6 år som fick leta ledtrådar för att lösa mysteriet vart presenten försvunnit. Britt-Marie Widén har skapat historian, tillverkat de dockor som medverkar och organiserat föreställningarna. En kringelikrokig och lite otäck slinga, med prång och trånga gångar, hade skapats i lokalen. 7 medlemmar hjälpte med bygget och vid föreställningarna.

17 barn (och 17 nyfikna vuxna) besökte föreställningarna.

 

Bokförsäljningen ”Kattkullebergens nybyggare”

Försäljningen pågår, i mindre omfattning, bl.a. via Hultgrens bokhandel, på Västerviks Museum och vid vandringarna på Kattkulleberget

 

Utställning om Teaterskeppets historia

Teaterskeppets historia på 8 skärmar sammanställde Annelie Karlsson och Lisen Brickarp inför Smålandsfestivalen 22. De utställningen har under året visats i foajén.

 

PÅGÅENDE PRODUKTIONER…

Grevens Testamente

Mordgåteteatern övar för fullt för nya föreställningar i mars på Gränsö slott och i april på Vimmerby Stadshotell. Sven Högström producerar.

 

T Fab och DOJAN

T Fab:s 6 deltagare, jobbar vidare i vår lokal 2 gånger i veckan.

De håller på med en ny pjäs ”Dojan” som skrivits speciellt för T Fab.

De planerar att delta på Smålandsfestivalen i Kalmar i maj.

 

Mathissen

En liten ensemble instuderar Mathissen av Harold Pinter. De planerar föreställningar i slutet av februari och på Smålandsfestivalen

 

Spökvandring på Järnet för barn

Britt-Marie W jobbar även med denna idé för 24

PRODUKTIONER SOM EJ SPELATS 23 MEN KAN KOMMA TAS UPP IGEN

 

”Från Valhall till Midgård” – konstvandring på Midgårds bostadsområde och ”Från Ginungagap till Ragnarök ” - en introduktion till den fornnordiska skapelseberättelsen.

Konstverken med de fornnordiska gudarna i bostadsområdet Midgård håller på att renoveras så det finns goda skäl att ta upp de guidade vandringarna ”Från Valhall till Midgård” med teaterinslag igen.

Pjäsen ”Från Ginnungagap till Ragnarök” finns också tillgänglig att tas upp igen.

 

Med utsikt mot Kattkulleberget

Efter teatervandringarna sommaren och hösten 22 planerades uppföljning 23, som inte kunde genomföras, men idén tas upp igen 2024

 

Utställningen Brudar

”Brudar” – utställningen med fantasifulla brudar i 11 av kostymförrådets brudklänningar, som Ann Chrysong skapat, visades under 22. Tanken är att hitta ett bra tillfälle att visa den ytterligare en gång.

 

Teatercafé

Om det finns möjlighet/efterfrågan kan vi arrangera nya teatercaféevent i anslutning till föreställningar eller andra arrangemang som kan förgyllas med en påhittig kaffepaus. Eva-Lis Mattsson producerar

 

 

SLUTORD

 

Styrelsen riktar ett stort tack till medlemmarna och våra samarbetspartners

 

Vi ser fram mot de kommande verksamhetsåren och hoppas på engagerande och skojiga utmaningar för alla medlemmar samt att många nya teaterintresserade sluter till i våra verksamheter.

 

 

Gunvor Ohlsén     Sven Högström     Marianne Carse

Lisen Brickarp     Robin Maltén     Anders Hjort

bottom of page